OPINION

Skal vi kunne hånes og spottes omkostningsfrit?

Kaj Erik Andersen har beskæftiget sig med politik siden 1969, med særlig vægt på solidaritet, menneskerettigheder og ytringsfrihed. Ytringsfriheden skal bruges med respekt for andre menneskers integritet. I 28 år har Kaj Erik haft den homopolitiske vinkel med inde over, og i dag er hele LGBT-familien inkluderet i det han beskæftiger sig med.

Et stort flertal i Folketinget vil have racismeparagraffen / diskriminationsparagraffen kulegravet. Dansk Folkeparti og Liberal Alliance vil have den helt afskaffet.

Af Kaj Erik Andersen

Hvis de står til Dansk Folkeparti og Liberal Alliance, så skal det være helt omkostningsfrit, at råbe “Beskidte bøsserøv”, eller andre forhånende eller nedværdigende ord efter mennesker med minoritetsbaggrund.

Det skal også være tilladt at skrive lige hvad der passer folk i medierne og på facebook, og dermed svine mennesker til, der tilhører en anden race, har en anden hudfarve, national eller etnisk oprindelse, tro eller seksuelle orientering.

Det borgerlige flertal har vedtaget, at racismeparagraffen / diskriminationsparagraffen skal kulegraves af Straffelovrådet, med henblik på at lempe eller afskaffe den.

Jeg håber ikke, at det ender med, at straffelovens § 266 b, racismeparagraffen / diskriminationsparagraffen, bliver udvandet eller afskaffet, det er galt nok som det er i dag. Derfor må § 266 b gerne blive strammet i stedet for at blive afskaffet.

Ovenstående debatindlæg har jeg sendt til det regionale dagblad JydskeVestkysten, fordi et flertal i Folketinget vil have revideret straffelovens § 266 b, racismeparagraffen / diskriminationsparagraffen, hvis det stod til Dansk Folkeparti og Liberal Alliance, skulle den helt afskaffes.

Min påstand er derimod, at det i dagens Danmark er lettere at blive dømt for at kalde en racist for racist, end det er at få en racist dømt for racisme, derfor mener jeg, at racismeparagraffen skal skærpes og ikke lempes.

Tonen overfor flygtninge og indvandrere bliver nemlig værre og værre dag for dag. Før i tiden var den slags retorik forbeholdt Dansk Folkeparti og deres tilhængere, samt folk helt ude på den racistiske og nazistiske højrefløj.

I dag, hvor alle partier i den borgerlige blok og Socialdemokraterne tror, at de kun kan vinde et valg, hvis de giver flygtninge og indvandrere skylden for alt det der er gået galt i samfundet, mens de har siddet på magten, er det desværre et bredt udsnit af Folketingets partier, der bruger en uantagelig retorik.

Man kan så spørge, hvad det har med os lgbt’ere at gøre?

Dertil vil jeg svare, at jo mere rå en tone man tillader i et samfund, jo mere forhånende eller nedværdigende udtalelser og tilråb der accepteres, jo alvorligere stigmatiseringer risikerer alle minoritetsgrupper at blive udsat for. Og jo mere spot og hån det tillades mod os, jo flere voldelige elementer vil der være, der tror, at de har fripas til at bruge voldelige midler mod os med minoritetsbaggrund.

Mit allerførste blogindlæg på out-and-about.dk, fra den 6. august 2011: ”CEPOS vil tillade nedværdigende udtalelser”, handlede netop om, at nogle på højrefløjen ville lempe eller afskaffe racismeparagraffen / diskriminationsparagraffen.

Dengang skrev jeg bl.a.:

”Den borgerlige-liberale tænketank CEPOS foreslår at ændre den såkaldte racismeparagraf, så forhånende, truede og nedværdigende udtalelser om for eksempel bøsser, muslimer eller andre grupper kun bliver strafbare, hvis de truer den offentlige fred og orden.

I straffelovens § 266 b, også kaldet racismeparagraffen eller diskriminationsparagraffen, står der:

Den, der offentligt eller med forsæt til udbredelse i en videre kreds fremsætter udtalelse eller anden meddelelse, ved hvilken en gruppe af personer trues, forhånes eller nedværdiges på grund af sin race, hudfarve, nationale eller etniske oprindelse, tro eller seksuelle orientering, straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år.

Men det er altså for vidtgående ifølge chefjuristen i CEPOS.

– Den nuværende udformning af § 266b har vist sig at være langt mere vidtgående end den tidligere, og har derfor resulteret i en eskalering af domsfældelser. En række personer og politikere, der har ytret sig i samfundsdebatten om emner af stor offentlig interesse, er over de senere år blevet dømt for overtrædelser af § 266b. Bestemmelsen indebærer derfor i sin nuværende form en forøget risiko for ubeføjede begrænsninger af ytringsfriheden, der kan amputere den frie offentlige debat, siger han til tænketankens hjemmeside.

Hans forslag fik straks opbagning fra ordførerne fra Dansk Folkeparti, Venstre og Liberal Alliance.

Det ser dog ud til, at CEPOS´ udgangspunkt for den foreslåede ændring af antidiskriminationsparagraffen, nemlig, at en række personer og politikere, der har ytret sig i samfundsdebatten om emner af stor offentlig interesse, over de senere år er blevet dømt for overtrædelser af § 266b, ikke stemmer overens med virkeligheden.

For ifølge en ny opgørelse fra justitsministeren er antallet af politianmeldelser for overtrædelse af straffelovens paragraf 266 b faldet de seneste fem år fra 53 i 2005 og til 29 i 2010.

Samtidig viser opgørelsen, at anmeldelserne stadig oftere fører til, at politiet faktisk også rejser tiltale for overtrædelse af racismeparagraffen.

Justitsministeren har ikke tal fra 2005 og 2006, men der er sket en stigning i antallet af tiltaler fra 10 i 2007 og til 19 tiltaler sidste år.

Selvom der er sket en stigning i sager hvor politiet rejser tiltale efter § 266b, kan men næppe tale om, at der er sket en eskalering af domsfældelser af en lang række debattører og politikere.”

Ønsket om at revidere racismeparagraffen / diskriminationsparagraffen dukker op med jævne mellemrum. Endnu er det ikke lykkedes dem, at udvande eller afskaffe straffelovens § 266 b, men denne gang ser det mere alvorligt ud, fordi langt de fleste borgerlige dagblade bakker op om kravet, at loven mod diskrimination af minoritetsgruppe skal kulegraves af Straffelovrådet.

Direktør for tænketanken Justitia Jacob Mchangama bakker også op om kravet. Han kalder det, ifølge Jyllands Posten, imidlertid et ”politisk og ikke et juridisk, teknisk spørgsmål, om racismeparagraffen bør lempes”.

Den samme Jacob Mchangama var i perioden 2008-2013 chefjurist i tænketanken CEPOS, som fremsatte kravet om, at racismeparagraffen / diskriminationsparagraffen blev lempet i 2011.

Desuden bakker både regeringspartiet Venstre, Liberal Alliance, Socialistisk Folkeparti, Alternativet, Det Konservative Folkeparti og Socialdemokraterne op om kravet.

Vi har aldrig før stået i en situation, hvor det kun er Enhedslisten og Det Radikale Venstre, der mener, at beskyttelsen at minoriteter skal fortsætte som hidtil.

Det er klart, at Danske Folkepartis vil have afskaffet § 266b, for flere af partiets toppolitikere har udtalt sig så groft, at de er blevet idømt bødestraf for at overtræde loven.

Liberal Alliance er med på vognen fordi:

”Racismeparagraffen er totalitært tænkt …. Jeg er ikke bange for, hvad folk siger, men for hvad de gør. Og man får ikke noget ud af at begrænse folks udfald mod for eksempel etniske minoriteter”. Ifølge LA’s gruppeformand Simon Emil Ammitzbølls udtalelser til Out & About august 2011.

Netop i år har racismeparagraffen 75-års jubilæum. Den blev indført for at beskytte jøderne i Danmark. Med tiden er den også kommet til at omfatte beskyttelse af andre minoritetsgrupper.

Straffelovens § 266b, også kaldet racisme- eller diskriminationsparagraffen, indgår i Straffelovens kapitel 27 om Freds- og ærekrænkelser. Selve bestemmelsen lyder i dag:

§ 266b
Den, der offentligt eller med forsæt til udbredelse i en videre kreds fremsætter udtalelse eller anden meddelelse, ved hvilken en gruppe af personer trues, forhånes eller nedværdiges på grund af sin race, hudfarve, nationale eller etniske oprindelse, tro eller seksuelle orientering, straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år.

Stk. 2.
Ved straffens udmåling skal det betragtes som en særligt skærpende omstændighed, at forholdet har karakter af propagandavirksomhed.

Jeg vil slutte dette blogindlæg, som jeg slutter mit debatindlæg:

Jeg håber ikke, at det ender med, at straffelovens § 266 b, racismeparagraffen / diskriminationsparagraffen, bliver udvandet eller afskaffet, det er galt nok som det er i dag. Derfor må § 266 b gerne blive strammet i stedet for at blive afskaffet.