LGBT Danmark i alvorlig krise

 

Mistillid til ledelsen har fået 56 medlemmer af LGBT Danmark til at underskrive et krav om en ekstraordinær generalforsamling. Årsagen er en oplevelse af mistillid, manglende kompetencer i landsledelsen og et dårligt arbejdsmiljø for organisationens ansatte.

Landsledelsen i LGBT Danmark har tirsdag den 23. april modtaget et krav om indkaldelse af en ekstraordinær generalforsamling med en motiveret dagsorden underskrevet af i alt 56 medlemmer af LGBT Danmark, inklusiv en del af de ansatte samt 11 nuværende og tidligere Landsledelsesmedlemmer.

I alt 56 har skrevet under, og dermed er kravet opfyldt til indkaldelse af en ekstraordinær generalforsamling, der ifølge vedtægterne skal afholdes inden seks uger – senest den 4. juni.

Kritik af medlemstallet

Gruppen af underskrivere har valgt Susanne Branner Jespersen, der er strategisk fundraiser i LGBT Danmark til at udtale sig på deres vegne. Hun har været aktiv i LGBT Danmark i flere funktioner siden 2011. Susanne Branner Jespersen har for nylig sagt sin stilling op på grund af arbejdsrelateret stress.

Tirsdag aften fortæller Susanne Branner Jespersen til Out & About:

”Noget af det vi ønsker at ændre er, at LGBT Danmark skal have en langt større medlemsskare, der føler sig inkluderede, repræsenterede og inddraget i foreningens liv og arbejde. LGBT Danmark har 1300 medlemmer, og det er ikke flere end den havde i 1960. Dét kan vi gøre bedre”, fortæller Susanne Branner Jespersen.

Landsledelsen havde onsdag aften et ordinært møde, hvor situationen blev drøftet. Efter mødet svarer forperson Peder Holk Svendsen på kritikken overfor Out & About, og han kan ikke genkende kritikken af medlemstallet.

”Det er åbenlyst helt afgørende, at en forening som LGBT Danmark har opbakning gennem medlemskaber. Derfor glæder det os også meget, modsat hvad der påstås, at vi de seneste to år har øget antallet af medlemmer med 60 procent. Vi har simpelthen skruet op for vores tilstedeværelse i offentligheden, og har haft en række kampagneaktiviteter, som mange danskere har kvitteret for med et medlemskab. Så der er altså netop tale om fremskridt”, fortæller Peder Holk Svendsen.

Manglende repræsentation

Af den motiverede dagsorden fremgår, at LGBT Danmark trods gentagne opfordringer på de sidste tre landsmøder udadtil stadig fremstår som ledet for og af én bestemt gruppe ud af hele LGBT+-spektret, nemlig homoseksuelle mænd.

Hvordan forholder I er til den kritik, som har været fremsagt før?
”LGBT Danmark er en bred forening, som hver dag arbejder for at forbedre forholdene for alle LGBT+-personer. Vi er også en organisation der har mange forgreninger til initiativer og arbejdsgrupper, som sætter fokus på specifikke samfundsudfordringer. Det er vores styrke”, fortæller Peder Holk Svendsen, som er overrasket over kritikken:

”Kritikken kommer derfor også bag på os, da både vores kampagneaktiviteter og tilstedeværelse som meningsdanner i den offentlige debat samt vores politiske interessevaretagelse tilgodeser alle grupperingerne efter bedste evne. Derfor blev vi også glade, da vi på sidste møde modtog ros for netop at sikre en alsidighed i vores indsatsområder.

Påstand om manglende kompetencer i Landsledelsen

Underskriftstillerne kræver nyvalg til Landsledelsen, og ikke mindst de to ledende poster der er besat af forperson Peder Holk Svendsen og generalsekretær Henrik Hynkemejer, som de ikke mener, har kompetencer til at føre LGBT Danmark ind i en ny hverdag fra frivillig ledet til professionelt drevet organisation.

Efter Landsledelsens møde onsdag aften vender Peder Holk Svendsen kritikken mod kritikkerne selv:

”Vi er valgt af landsmødet af flere omgange, derfor virker denne kritik også noget hul. Vi er en demokratisk organisation, og helt ærligt, hvis man mener, som man skriver, at vi ikke er kompetente nok til at løse de ledelsesmæssige opgaver, så er det da dybt uansvarligt at have genvalgt os igen og igen. Den her kritik er noget tam, tenderende til en stråmand. Vi tager vores ansvar og opgaver meget alvorligt, og har arbejdet ihærdigt på at sikre, at udviklingen henimod en mere professionel organisation sker så ordentligt som muligt med afsæt i faglighed og kompetencer”.

Hård kritik af ledelsespraksis

Susanne Branner Jespersen uddyber gerne den hårde kritik på vegne af gruppen, som bunder i oplevelsen af en ledelse, der ikke lytter til sine ansatte.
”Vi ønsker en langt højere grad af sammenhæng mellem foreningens politiske virke og dens faktiske arbejde. Det vil sige samtænkning af og samarbejde omkring projekterne og det politiske virke. Det vil kræve, at Landsledelsen ved, hvad de enkelte projekter arbejder med og for. Det ved de i meget høj grad ikke noget om i dag”, lyder kritikken fra gruppen.

At LGBT Danmark er midt i en stor omstillingsproces, går igen i både kritikken og svarene derpå. Peder Holk Svendsen anerkender, at der er plads til forbedringer, men siger også, at man i ledelsen har lært af tidligere fejl, og at arbejdet allerede er i gang. Udover utilfredsheden i sekretariatet, er det ikke en utilfredshed han oplever fra andre sider. Han understreger dog også, at det er Landsledelsen der er øverste organ i foreningen, og at alle ikke kan forvente, at være med i alle beslutninger.

”Synlighed, samtænkning, forankring og gensidig kommunikation er en udfordring i mange organisationer. Vi oplever en tillidsbaseret kultur, hvor sekretariatets medarbejdere er overladt tillid og ansvar på en måde, så ejerskabet til alle vores projekter og initiativer er stort som muligt. Synergien er for os meget synlig, mellem landsledelsen og sekretariatet, men vi vil selvfølgelig altid arbejde på at gøre den bedre gennem mere dialog, dialog og dialog, som landsledelsen netop har prioriteret højt i de kommendes års strategi for udviklingen af LGBT Danmark”.

Sygemeldinger

LGBT Danmark har gennemgået en rivende udvikling de senere år, og er blandet andet kommet på finansloven, og modtager dermed et fast beløb på 1,5 millioner kroner om året.

På landsmødet i november 2018 blev fremlagde Landsledelsen en vision om en øget professionalisering af LGBT Danmark, hvilket ville medføre en organisationsudvikling. Til dette arbejde blev ansat en sekretariatsleder, men ifølge Susanne Branner Jespersen er det ikke forløbet uden problemer.

”Det har i den forløbne tid i stigende grad vist sig svært at gennemføre, og det skyldes i overvejende grad, at ledende personer i Landsforeningen ikke formår at overlevere beslutningskompetencen for daglig drift og økonomiske dispositioner til sekretariatet”, fortæller Susanne Branner Jespersen.

At personalesager bliver bragt ind i debatten, får Peder Holk Svendsen til at reagere kraftigt:

”Det vil vi ikke kommentere på. Ikke fordi vi ikke mener noget, men fordi det grundlæggende er hamrende uprofessionelt at botanisere rundt i personalesager i offentlige medier”, slår han fast. Men den øvrige kritik forholder han sig gerne til.

”Vi er grundlæggende uenige. Endnu en gang skal det fremhæves, at Landsledelsen er organisationens øverste organ, hvorfor beslutningerne om mål og økonomiske dispositioner træffes der. Vi har respekt for medlemsdemokratiet og foreningens vedtægter, hvis kompetencer skal fordeles anderledes, så skal vi have ændret vedtægterne. Vi inddrager så meget som muligt både i forhold til store og små beslutninger, og det vil vi fortsat gøre. Åbenhed er uden tvivl den bedste vej til at sikre engagement og deltagelse blandt frivillig og medarbejdere”.

Mobning og chikane af medarbejdere

Ifølge gruppen af underskrivere har der i foråret 2018 været rettet en alvorlig klage til Landsledelsen over ledelsen fra den samlede medarbejderstab. Klagen er gået på de arbejdsforhold og arbejdsvilkår, som generalsekretær og forperson har givet og den ledelsesstil, der har været udøvet overfor foreningens ansatte. I klagen omtales problemerne som chikane og mobning. Ifølge Susanne Branner Jespersen er der ikke sket væsentlige forbedringer på baggrund af klagen, og hun mener, at ledelsesstilen fortsætter upåvirket, og påpeger, at tre ansatte indenfor det sidste år er gået ned med stress. Ligeledes er der efter en proces på næsten to år endnu ikke indgået en overenskomst for sekretariatets ansatte.

Peder Holk Svendsen afviser igen at gå ind i konkrete personalesager, men understreger, at alle henvendelser bliver taget alvorligt i Landsledelsen.

”Særligt arbejdsmiljøet for ansatte og frivillige er højt prioriteret. Af netop denne grund valgte vi at ansætte en sekretariatschef før årsskiftet, for at sikre et kontinuerligt og dagligt nærvær af personaleledelse.”

Respekt for foreningsdemokratiet

Ifølge vedtægterne skal Landsledelsen nu indkalde til en ekstraordinær generalforsamling. Det forventes at ske inden kort tid og måske allerede torsdag aften.

”Vi er selvfølgelig kede af at stå i den situation, som vi står i, men tager foreningsdemokratiet alvorligt, og vil gøre alt hvad vi kan for at facilitere så åbent og inklusivt et ekstraordinært landsmøde, som vi kan – dette er ikke en situation vi kan eller må spøge med”, understreger Peder Holk Svendsen.


Sådan blev artiklen til
Out & About blev tirsdag eftermiddag kontaktet om sagen af Susanne Branner Jespersen fra LGBT Danmark, som er valgt til at udtale sig på vegne af gruppen af underskrivere. Samme aften blev vi kontaktet af forperson Peder Holk Svendsen. Begge har læst den færdige artikel inden udgivelsen for at sikre, at alle citater og beskrivelser er gengivet korrekt.